Verkoop voormalig Sint-Janshospitaal

29
juni
2017

De stad Tienen verkoopt het pand van het voormalige Sint-Janshospitaal. Dankzij een minnelijke schikking met de Inspectie Onroerend Erfgoed kan het verwaarloosde gebouw in ontwikkeling gegeven worden aan een projectontwikkelaar.

Het Sint-Janshospitaal werd gesticht rond 1200. De oudst bewaarde gebouwen, nu nog zichtbaar vanuit de Gasthuismolenstraat, dateren van eind 16de, begin 17de eeuw. De stad is eigenaar van het grootse deel ervan. Het best bewaarde deel is in privébezit. De site werd op 21 juni 1976 als monument geklasseerd, maar werd jarenlang verwaarloosd. Het werd in 2010 omwille van instortingsgevaar onderstut.

Lastens de stad Tienen werd op 21 juni 2013, voor het aantreden van de nieuwe bestuurscoalitie eind juni 2015, een PV opgesteld door de Inspectie Onroerend Erfgoed. Hierin werd de ernstige verwaarlozing en het daaruit voortvloeiende onomkeerbaar verlies van onroerende erfgoedwaarde vastgesteld. Dergelijk PV is een eerste stap die kan leiden tot een strafrechtelijke procedure voor de correctionele rechtbank. De stad zou als beklaagde worden gedagvaard met een aanzienlijke geldboete en een gedwongen restauratie tot gevolg. Het verwaarlozen van onroerend erfgoed is een misdrijf dat streng wordt bestraft.

Op voorstel van en in overleg met de Inspectie Onroerend Erfgoed kan de stad echter een minnelijke schikking treffen. Deze minnelijke schikking is mogelijk in het kader van het nieuwe decreet inzake onroerend erfgoed, dat op 1 januari 2015 in werking trad. De nieuwe coalitie grijpt deze kans aan om na jaren stilzitten deze stadskanker aan te pakken.

De goedkeuring van het voorstel om, in hoofde van de stad, het akkoord tot minnelijke schikking te aanvaarden, is geagendeerd op de gemeenteraad van vanavond. Het schepencollege gaf eerder al groen licht.

Het akkoord komt grosso modo hierop neer: het principe van een gecontroleerde afbraak wordt aanvaard met een casco-reconstructie, aangevuld met een schadevergoeding. Voor de reconstructie gelden de voorwaarden van een restauratiedossier waarvan de grote lijnen zijn gedefinieerd. Dit restauratiedossier zal vooraf ter goedkeuring aan de Inspectie Onroerend Erfgoed worden voorgelegd en is onderworpen aan strikte uitvoeringstermijnen op straffe van dwangsommen per dag vertraging. De afbraak en reconstructie starten in het jaar 2018.

Volgens de minnelijke schikking mag de stad het pand te koop stellen. De koper of projectontwikkelaar zal zich echter moeten houden aan het minnelijk akkoord. Dit zal uiteraard een invloed hebben op de verkoopprijs. Na goedkeuring van het verkoopsdossier door de gemeenteraad nu donderdag, kunnen kandidaat-kopers zich aanmelden.