Vlaamse energielening

Met een energielening kan je werken financieren waardoor je energie zal besparen in je bestaande woning of om jouw nieuwbouwproject nog energiezuiniger te maken. Voor de toekenning van deze leningen hebben de stad en het OCMW een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met IGO, erkend als kredietgever met sociaal doel.

Voorwaarden

Voor wie?

Prioritaire doelgroep:

Komen in aanmerking voor een renteloze lening (0% intrest).

 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
 • huishoudens die recht hebben op een Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds en met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen dat lager of gelijk is dan 20.764 euro (volgens het recentste aanslagbiljet van de personenbelasting). Dat bedrag mag verhoogd mag worden met 3.844 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is;
 • personen die in schuldbemiddeling zitten of collectieve schuldenregeling en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
 • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
 • beschermde afnemers: recht op sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas;
 • gezinnen met een jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal 32.980 euro verhoogd met 1.720 euro per persoon ten laste. De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder.

Personen uit de bovenstaande doelgroepen kunnen bovendien gratis ondersteuning krijgen om te bepalen welke werken moeten worden uitgevoerd, prijsoffertes aan te vragen, een aannemer te kiezen, de werken op te volgen, en premies of subsidies aan te vragen.

Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen:

 • Niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's, ...) kunnen vanaf 2021 eveneens een renteloze energielening aanvragen, voor maximaal 15.000 euro, terug te betalen op 10 jaar.
 • Voor verenigingen van mede-eigenaars kan het maximaal leningsbedrag vermeerderd worden met 7.500 euro per wooneenheid in het gebouw waarvoor de vereniging verantwoordelijk is.

Investeringen

Je kan een energielening krijgen voor quasi alle energiebesparende investeringen. Sommige investeringen zijn onderworpen aan specifieke energieprestaties. Bij alle werken wordt verondersteld dat deze uitgevoerd worden door een aannemer, zodat er ook een aannemersgarantie is op de kwaliteit van uitvoering. Enkel in geval van dak- of zoldervloerisolatie kan je de werken zelf uitvoeren.

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten
 • Muurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Luchtdichting en luchtdichtheidstest (in combinatie met andere maatregelen)
 • Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D
 • Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of -kachel, brandstofcellen … )
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde dat het dak goed is geïsoleerd en er geen enkel glas meer is)
 • Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
 • Vervanging van lichtarmaturen en lampen
 • Energiezuinige huishoudtoestellen (alleen voor de prioritaire doelgroep, nadat een energiescan de nood tot vervanging heeft aangetoond)
 • Energieaudit (in combinatie met 1 van de vorige maatregelen)
 • Energieopslagtechnieken en beheersystemen

Ook in een nieuwbouwwoning waarvoor nog geen definitieve EPB-aangifte werd ingediend, kan je voor de meeste van de bovenstaande werken een energielening afsluiten. Een belangrijke bijkomende voorwaarde is het realiseren van een E30 woning (Bijna-energieneutraal niveau of BEN-niveau).

 

Procedure

Het leningdossier wordt vóór de start van de werken ingediend bij Energiehuis IGO, De Vunt 17, 3220 Holsbeek energielening@igo.be, tel 016 29 85 40. Het document voor de kredietaanvraag is beschikbaar bij het wooninfopunt en onze medewerkers helpen je met de voorbereiding van uw dossier.

Meebrengen

 • De identiteitskaart van alle kredietaanvragers.
 • De offerte(s) van de uit te voeren werken.
 • Een bewijs dat je tot de doelgroep behoort
 • Bewijsstukken van jullie inkomsten van de laatste drie maanden (loonfiches, pensioenfiches, attesten van stortingen aan jezelf als zelfstandige, bewijs van werkloosheids-, ziekte- of invaliditietsuitkering,...). Als je geen andere bewijsstukken hebt, mogen dit kopieën van rekeninguittreksels zijn.
 • Het laatst beschikbare aanslagbiljet personenbelasting en aanvullende belastingen van alle kredietaanvragers (dit is het document dat je van de Federale Overheidsdienst Financiën ontvangt waarin staat hoeveel belastingen je dient te betalen of terugkrijgt). We hebben het volledige aanslagbiljet nodig.
 • Het aanslagbiljet personenbelasting van 2019 (inkomsten 2018)
 • Als je de lening aanvraagt voor een woning die je huurt of verhuurt: een kopie van de huurovereenkomst. 
 • Als er een energiescan werd uitgevoerd in de woning: het rapport hiervan.
 • De laatste afrekening van elektriciteit en eventueel aardgas, want we bekijken graag samen met jouw je energieverbruik (in kWh of m³ niet in euro). Als je nog niet of nog maar net in de woning woont is dat helaas niet mogelijk en hoef je de afrekening niet toe te voegen. 

Bedrag

Je kan maximaal 15.000 euro lenen. Het bedrag kan in maximaal 4 schijven worden opgenomen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van maximum 10 jaar. De rentevoet van de energielening is 0%.

De energielening kan niet ingebracht worden op de belastingaangifte. Voor de energielening worden dan ook geen fiscale attesten uitgereikt.

Uitzonderingen

 

Regelgeving

 

Contact