Mijn VerbouwLening

Je kan sinds 1 september 2022 Mijn VerbouwLening tot 60.000 euro aanvragen. Met deze lening kunnen renovaties gefinancierd worden die zowel focussen op woningkwaliteit als op het verbeteren van de energieprestatie. Voor aanvragen van Mijn VerbouwLening die worden ingediend vanaf 24 februari 2024 bedraagt de rente 2,75%.

Mijn VerbouwLening vervangt de Energielening. Ook de Energielening+ (voor eigenaars die hun woning of appartement verwerven via erfenis of schenking) werd sinds 1 september 2022 vervangen door Mijn VerbouwLening.

Voorwaarden

Voor wie

1. Particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie

 • De aanvrager is eigenaar van de woning en is er gedomicilieerd of zal er uiterlijk binnen de 36 maand gedomicilieerd zijn,
  of de aanvrager is eigenaar via erfenis of schenking (domicilie is dan niet vereist).
 • Mijn Verbouwlening kan in combinatie met een lopende hypothecaire lening, voor zover er voldoende terugbetalingscapaciteit blijft. Dit zal blijken uit de analyse door het Energiehuis.

Hierbij wordt rekening gehouden met de onderstaande inkomensgrenzen:

 • Alleenstaande: maximaal inkomen van 51.990 euro.
 • Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 74.280 euro. Dit bedrag wordt met 4.170 euro verhoogd per persoon extra ten laste.
 • Er wordt rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet personenbelasting op het ogenblik dat je Mijn VerbouwLening aanvraagt.

2. Particuliere verhuurders

 • Via een woonmaatschappij: 
  • Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
  • Men moet beschikken over een geschreven huurbelofte met de woonmaatschappij voor de verhuur van de woning (een echte huurovereenkomst moet er op het moment van de aanvraag nog niet zijn).
 • Geconventioneerde verhuur (particuliere verhuur):
  • Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
  • Er zijn wel eisen inzake maximale huurprijs: de maandelijkse huurprijs mag niet boven 900 euro liggen (voor een aantal gemeenten is de maximale huurprijs 1.000 euro). De maximale huurprijs wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde van de vork van de Huurschatter. De maximale huurprijs wordt vastgelegd na de uitgevoerde renovatiewerken. In de huurovereenkomst moet de maximale huurprijs en de maandelijkse korting expliciet vermeld worden.
  • Afhankelijk van de hoogte van de lening, dient er gedurende 9 jaar een maandelijkse korting gegeven te worden op de huurprijs van 20 euro (bij lening tot 15.000 euro), 40 euro (bij lening tot 30.000 euro), 60 euro (bij lening tot 45.000 euro) of 80 euro (bij lening tot 60.000 euro). 

3. Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking

Als je een woning of appartement verwerft via erfenis of schenking in volle eigendom, kan je sinds 1 september 2022 niet langer een Energielening+ afsluiten bij het Energiehuis. Je kan wel in aanmerking komen voor Mijn VerbouwLening (tot eind 2024), als je op basis van jouw inkomen behoort tot de laagste of middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie (ook indien je niet in deze woning gaat wonen). Indien erfenis (datum overlijden) of schenking plaatsvond voor 1 september 2022, zal je wel nog een energielening+ kunnen afsluiten bij het Energiehuis. 

4. Niet commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bijv. vzw’s)

 • Voor gebouwen waarop ze een zakelijk recht hebben, en voor eigen gebruik aanwenden.
 • Voor woningen die worden verhuurd via een woonmaatschappij.
 • Voor woningen die worden verhuurd via geconventioneerde huur (pariculiere verhuur).

5. Verenigingen van mede-eigenaars

Een VME kan beroep doen op Mijn VerbouwLening met een looptijd tot 25 jaar en met leenbedragen tot 60.000 euro voor het gebouw aangevuld met 25.000 euro per appartement.

Voor welke gebouwen

De woning/appartement moet voldoen aan onderstaande voorwaarden om in aanmerking te komen voor Mijn Verbouwlening.

De woning of het appartement

 • is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • moet minstens 15 jaar oud zijn op de aanvraagdatum. Het bouwjaar van de woning vind je terug op het Kadastraal uittreksel. Dat kan je online aanvragen of bij het lokale kantoor van het Kadaster voor de gemeente waar het onroerend goed gelegen is.
  Uitzondering: als Mijn VerbouwLening wordt aangevraagd voor investeringen in zonneboiler, (hybride) warmtepomp, warmtepompboiler, zonnepanelen, volstaat het dat de woning of het gebouw:
  • vóór 1 januari 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet
  • of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is meer dan 5 jaar geleden verleend, de woning of het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte is ingediend binnen de decretaal voorziene termijn.
 • Afbraak en heropbouw is geen onderdeel van de categorieën van werken die vallen onder Mijn VerbouwPremie en bijgevolg ook geen onderdeel van Mijn VerbouwLening.

Voor welke werken 

Je kan Mijn VerbouwLening aanvragen voor onderstaande categorieën van werken (dit zijn alle categorieën van werken binnen Mijn VerbouwPremie). Per categorie van werken is een maximaal ontleenbedrag voorzien.

 • dakrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • buitenmuurrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • renovatie van vloeren en funderingen (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • renovatie van ramen en deuren (glas en buitenschrijnwerk) (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • binnenrenovatie (met een maximum factuurbedrag van 5.000 euro + btw)
 • elektriciteit en sanitair (met een maximum factuurbedrag van 7.500 euro +btw)
 • (hybride) warmtepomp (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • warmtepompboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • zonneboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw)
 • condensatieketel op gas (enkel van toepassing voor verhuur via een sociaal verhuurkantoor en voor de laagste inkomenscategorie, beperkt tot bedrag op de factuur, incl. btw, aan te vragen tot 30-06-2026)
  • Laagste inkomenscategorie :
   • Je bent alleenstaand met een jaarlijks inkomen kleiner dan of gelijk aan 40.860 euro
   • Je bent alleenstaand met 1 persoon ten laste of een koppel zonder persoon ten laste met een jaarlijks inkomen kleiner dan of gelijk aan 57.190 euro.
   • Per extra persoon ten laste dient u in beide scenario’s bovenstaand bedrag met 4.170 euro te verhogen.
 • Zonnepanelen (het volledige bedrag van de factuur, incl. btw komt in aanmerking). Alleen voor zonnepanelen die voldoen aan de voorwaarden van de Premie voor zonnepanelen van Fluvius.

Procedure

Aanvraag

Je kan Mijn VerbouwLening aanvragen

 • vanaf 1 september 2022 tot eind 2026 (tot eind 2024 in geval van erfenis/schenking)
 • het leningdossier wordt vóór de start van de werken ingediend bij Energiehuis IGO, De Vunt 17, 3220 Holsbeek. De documenten voor de kredietaanvraag zijn beschikbaar bij het wooninfopunt en onze medewerkers helpen je met de voorbereiding van uw dossier.
 • Vanaf 28/02/2024 kan u Mijn VerbouwLening enkel nog aanvragen via het online loket.

Facturen

Offertes worden gebruikt om de lening aan te vragen, facturen om de lening uit te betalen. Facturen mogen niet ouder zijn dan de aanvraagdatum van Mijn VerbouwLening.

Meebrengen

 • Attest van gezinssamenstelling.
 • De identiteitskaart van alle kredietaanvragers.
 • De offerte(s) van de uit te voeren werken.
 • Bewijsstukken van jullie inkomsten van de laatste drie maanden (loonfiches, pensioenfiches, attesten van stortingen aan jezelf als zelfstandige, bewijs van werkloosheids-, ziekte- of invaliditietsuitkering,...).
 • Het laatst beschikbare aanslagbiljet personenbelasting.
 • Bewijs eigendomstitel.
 • De laatste afrekening van je energieleverancier.
 • Als je de lening aanvraagt voor een woning die je huurt of verhuurt: een kopie van de huurovereenkomst. 

Bedrag

Je kan Mijn VerbouwLening aanvragen

 • voor een bedrag van minimaal 1250 euro tot maximaal 60.000 euro
 • met een afbetalingstermijn van maximaal 25 jaar.
 • Voor aanvragen van Mijn VerbouwLening die worden ingediend vanaf 24/02/2024 zal de rente 2,75% bedragen.

Het Energiehuis rekent geen dossierkosten aan voor het afsluiten van een Mijn VerbouwLening.
Het Energiehuis zal echter steeds op basis van jouw individuele financiële situatie en terugbetalingscapaciteit moeten nagaan wat haalbaar is inzake leningsbedrag en looptijd.

Uitzonderingen

Voor wie niet

 • Wie een renteloos renovatiekrediet (of rentesubsidie) of een Energielening+ heeft afgesloten, komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening.
 • Wie vanaf 1 januari 2023 een woning of een appartement aankoopt (akte verleden vanaf 1 januari 2023) (of hiervoor vanaf 1 januari 2023 het hoofdkrediet aanvraagt bij zijn bank) met een slechte energieprestatie en dus in aanmerking kan komen voor een rentesubsidie (EPC-label E of F), komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening gedurende een periode van 10 jaar.
 • Deze groep kan wel het renteloos renovatiekrediet (rentesubsidie) afsluiten bij een kredietinstelling. Bij aankoop tot en met 31 december 2022, kunt u, na de ondertekening van de akte, wel kiezen voor Mijn VerbouwLening indien de woning een slechte energieprestatie heeft.
 • Gezinnen met uitsluitend nachttarief zijn geen aparte categorie binnen de doelgroep van de Mijn VerbouwLening. Enkel indien aan de overige voorwaarden (o.a. inkomen) is voldaan, kan een beroep op de Mijn VerbouwLening worden gedaan.
 • Indien de centrale voor krediet aan particulieren aangeeft dat er geen lening mag verstrekt worden, dan mag het Energiehuis dat ook niet doen.

Regelgeving

Er kan slechts één Mijn Verbouwlening tegelijkertijd lopen op een onroerend goed (op te delen in maximaal 6 verschillende schijven). Dit betekent dat het ontleende bedrag niet meteen volledig opgenomen moet worden, u kunt dit in stukjes opnemen (bijvoorbeeld eerst dakrenovatie, dan zonnepanelen,… De uiterste opnamedatum van de lening bedraagt 36 maanden na de ondertekening van de leningsovereenkomst. Er kan voor hetzelfde onroerend goed wel een nieuwe verbouwlening toegekend worden, maar enkel op voorwaarde dat de eerste volledig werd terugbetaald. De opnameschijven mogen samen maximaal 60.000 euro bedragen, wederopname van afbetaalde sommen kan niet.

Wanneer je naast Mijn VerbouwLening ook in aanmerking komt voor Mijn VerbouwPremie, zal het Energiehuis waar u de lening afsluit, in uw naam en voor uw rekening Mijn VerbouwPremie (en/of de premie voor zonnepanelen) aanvragen en vervolgens ontvangen. Daarna zal het Energiehuis de ontvangen premie aftrekken van het nog terug te betalen bedrag van de lening. Mijn VerbouwPremie wordt zo gebruikt als een vervroegde terugbetaling van de Mijn VerbouwLening.

Contact