Vlaamse renovatiepremie

Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 30 jaar oud willen renoveren, of die een bestaand gebouw willen omvormen tot woning.

Vanaf 1 februari 2019 vervangt de vernieuwde, overkoepelende renovatiepremie de oude renovatiepremie en vanaf 1 juni 2019 is de oude verbeteringspremie verdwenen en volledig opgegaan in de renovatiepremie.

Voorwaarden

 Aanvrager - woning

 • Eigenaar-bewoner zijn en geen andere woning in volle eigendom hebben op de aanvraagdatum. Deze voorwaarde geldt niet voor wie een woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.
 • Het inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum mag niet meer bedragen dan:
  Premiepercentage 20 %
  • 46.170 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste;
  • 65.960 euro voor alleenstaanden met een persoon ten laste (te verhogen met 3.700 euro per bijkomende PTL);
  • 65.960 euro voor gehuwden of samenwonenden (te verhogen met 3.700 euro per PTL).
 • Premiepercentage 30 %
  • 32.980 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste;
  • 46.170 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste;
  • 46.170 euro voor alleenstaanden met meerdere personen ten laste (te verhogen met 3.700 euro per bijkomende PTL);
  • 46.170 euro voor samenwonenden;
  • 46.170 euro voor samenwonenden (te verhogen met 3.700 euro per PTL).

Het inkomen van 2 jaar geleden heeft betrekking op de som van o.m. de belastbare inkomens, het leefloon, de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap enz. Voor de bepaling van het inkomen wordt rekening gehouden met het inkomen van de bewoner, vermeerderd met inkomen van de meerderjarige persoon of personen met wie hij samenwoont. Het inkomen van personen ten laste wordt niet meegerekend. 

Wanneer de woning verhuurd wordt aan een sociaal verhuurkantoor geldt er geen inkomensgrens.

 • De woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en minstens 30 jaar oud zijn.


Subsidieerbare renovatiewerken

De werken zijn gegroepeerd in vier categorieën:

 • categorie 1 - De structurele elementen van de woning: werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen;
 • categorie 2 - Het dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten en afvoer;
 • categorie 3 - Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren. De Ug-waarde voor ramen en buitendeuren bedraagt maximum 1,0 W/m²K en er moet voldaan worden aan de ventilatievoorzieningen;
 • categorie 4 - De technische installaties: werken aan de elektrische installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet en de centrale verwarming.

Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag zijn van 2.500 euro, exclusief BTW.

Procedure

Aanvraag

De premie is aan te vragen na de voltooiing en facturering van de werken uit een bepaalde categorie. De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan twee jaar. Zowel facturen van aannemers als facturen van materiaalaankopen komen in aanmerking.
Bewoners die bij de eerste aanvraag recht hebben op 20 % premie:

 • De aanvraag gebeurt in twee stappen. In een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de eerste aanvraagdatum, kunnen maximaal twee aanvragen worden ingediend. Tussen twee aanvragen moet minstens een jaar en maximaal twee jaar liggen.
 • Een aanvraag kan voor maximaal twee categorieën tegelijk. Voor werken uit meer dan twee categorieën moeten twee aanvragen worden ingediend. Voor elke categorie kan maar eenmaal een premie worden aangevraagd.

  Bewoners die bij de eerste aanvraag recht hebben op 30 % premie:

 • Bij de eerste aanvraag is het aantal categoriën vrij te kiezen, zonder beperking.
 • Een tweede aanvraag voor andere werken indienen kan tot maximaal 10 jaar na de eerste aanvraag. 

Het aanvraagformulier is beschikbaar op www.wonenvlaanderen.be of bij het wooninfopunt.

Cumul

Wie in de voorbije tien jaar al een renovatiepremie kreeg, kan geen nieuwe premie meer aanvragen. De nieuwe regeling maakt wel komaf met de premievrije periode van 10 jaar voor nieuwe eigenaars: ook als een vorige bewoner van de woning in de laatste tien jaar een renovatiepremie ontving, kan de nieuwe bewoner een premie krijgen.

Voor wie de voorbije tien jaar al een verbeteringspremie kreeg voor werken uit dezelfde categorie, wordt het bedrag van die verbeteringspremie(s) afgetrokken van de renovatiepremie.

Meebrengen

 • Aanslagbiljet van de inkomsten van 2 jaar geleden (aanslagbiljet van 2021 - inkomen 2020);
 • Facturen van de uitgevoerde werken en eventuele offertes (als daar extra informatie zou opstaan);
 • Identiteitskaart.

 

Bedrag

Het maximumbedrag van de premie, voor de aanvragen samen, ligt vast op 10.000 euro.

De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 of 30 % van de in aanmerking te nemen factuurbedragen (met een minimum van 2.500 euro aan factuurbedragen per categorie). Enkel in categorie 4, de technische installaties, gelden er maximumbedragen voor berekening van de premie: maximaal 3.750 euro voor de elektrische installatie, maximaal 3.750 euro voor de sanitaire installatie, maximaal 7.500 euro voor de centrale verwarming.

 • De 30 %-berekening (met een maximumpremie van 3.333 euro per categorie wat bekomen wordt door een investering per categorie van minstens 11.110 euro en een minimumpremie van 1250 euro bij een investering van 2.500 euro) geldt voor:
  • wie als eigenaar-bewoner een inkomen had dat lager was dan:
   32.980 euro voor alleenstaanden
   46.170 euro voor alleenstaanden met 1 persoon ten laste
   46.170 euro + 3.700 euro/extra PTL voor alleenstaanden met meerdere personen ten laste
   46.170 euro voor samenwonenden
   46.170 euro + 3.700 euro/PTL voor samenwonenden met personen ten laste 
  • wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor.

Voor de anderen is er een tegemoetkoming van 20% (met een maximumpremie van 2.500 euro per categorie bij een investering van minstens 12.500 euro per categorie).

Uitzonderingen

 

Regelgeving

 

Contact