Renovatiekrediet met rentesubsidie

Wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie (label E of F) koopt én dat pand binnen de 5 jaar energetisch renoveert, kan bij de kredietgever naast de hypothecaire lening voor de verwerving van het pand ook een renovatiekrediet aangaan. De Vlaamse overheid geeft hiervoor een rentesubsidie (korting ten opzichte van de marktrentevoet) bij authentieke akte tot en met 31-12-2024. Hoe energiezuiniger de woning gerenoveerd wordt, hoe groter de rentesubsidie is. Je kunt dit voordelig krediet enkel afsluiten samen en gelijktijdig met het hypothecair hoofdkrediet voor de verwerving van het pand. Deze maatregel stopt bij aankoop (authentieke akte) vanaf 1-1-2025. 

Voorwaarden

Voorwaarden pand
 • De woning of het appartement moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.
 • Het gaat over de aankoop (eigendomsoverdracht) van een woning of appartement (sinds 2021). Het moet gaan over verwerving in volle eigendom (100% natuurlijke personen). ‘Aankoop’ kan ook andere situaties omvatten, zoals:
  • in volle eigendom na schenking of erfenis waarvoor een hypothecair hoofdkrediet aangegaan wordt om uit onverdeeldheid te treden.
  • de uitkoop van het deel van het hoofdkrediet van de mede-kredietnemers door een van de andere kredietnemers, bijvoorbeeld in geval van een scheiding.
 • De woning of het appartement is hoofdzakelijk bestemd voor particuliere (privé)doeleinden. Een rentesubsidie kan dus niet worden gekoppeld aan een hoofdkrediet voor de aankoop van een gebouw met EPC niet-residentieel.
 • Het pand heeft een ondermaatse energieprestatie: De woning of het appartement moet bij eigendomsoverdracht een EPC-Label E of F hebben.
Voorwaarden renovatiekrediet met rentesubsidie
 • Er moet een hypothecair hoofdkrediet zijn dat hoofdzakelijk bestemd is voor de verwerving van de woning of appartement.
 • Het renovatiekrediet moet hoofdzakelijk dienen voor de energetische renovatie, of sloop- en heropbouw van het pand.
 • De maximale looptijd van het renovatiekrediet bedraagt 20 jaar en mag niet langer zijn dan de looptijd van het hoofdkrediet voor de aankoop van het pand.
 • De opnameperiode die in het kader van een renovatielening kan worden voorzien, bedraagt maximaal 24 maanden en maakt geen deel uit van de looptijd van het renovatiekrediet. Deze opnameperiode kan op gemotiveerd verzoek van de kredietnemer en mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de kredietverstrekker door de administrateur-generaal van het VEKA met maximaal 6 maanden worden verlengd.

De rentesubsidie wordt jaarlijks toegekend gedurende zowel de opnameperiode als de volledige looptijd van het renovatiekrediet.

Procedure

Een woning of appartement met EPC-label E of F moet na de renovatie binnen de 5 jaar label D of beter behalen.

Vóór de renovatie: als je een woning koopt, krijgt u een EPC. Hou er rekening mee dat je alleen in aanmerking komt met een EPC dat opgemaakt is vanaf 2019. Indien nodig zal dus een nieuw, geactualiseerd EPC moeten worden opgemaakt. Sinds 1 januari 2022 moet je bij eigendomsoverdracht altijd een EPC opgemaakt vanaf 2019 voorleggen.

Na de renovatie: je moet opnieuw een EPC voorleggen als bewijs van het betere energielabel. Het is dus van belang dat je (op eigen kosten) al voorafgaand aan het bereiken van de einddatum de nodige stappen zet om een geactualiseerd EPC te bekomen. Ook een EPC-bouw, waarbij het E-peil berekend is na een ingrijpende energetische renovatie, volstaat als bewijs.

Het renovatiekrediet of de rentesubsidie moet altijd samen en gelijktijdig met het hoofdkrediet voor aankoop van het pand worden afgesloten bij dezelfde kredietgever.

Bedrag

Het renteloos renovatiekrediet werd sinds 1 januari 2023 omgevormd tot een rentesubsidie. Je krijgt sindsdien een korting ten opzichte van de marktrentevoet. Het te ontlenen bedrag hangt af van hoe energiezuining de woning zal gerenoveerd worden en kan tot 60.000 euro bedragen.

Regelgeving

Uitgebreide informatie over het renovatiekrediet met rentesubsidie kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid.