Huursubsidie en installatiepremie

De tegemoetkoming in de huurprijs (ook wel de huursubsidie en installatiepremie genoemd) ondersteunt mensen met een laag inkomen die verhuizen van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning.

Voorwaarden

Je komt alleen in aanmerking als je onlangs verhuisd bent of binnenkort verhuist:
 • naar een woning van een sociaal verhuurkantoor;
 • van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt;
 • naar een huurwoning en voorheen was je dakloos.

Je bezit geen eigen woning of perceel bestemd voor woningbouw (volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of vruchtgebruik).

Het totale inkomen van uw huishouden van het recentste jaar waarop uw aanslagbiljet betrekking heeft, mag niet hoger zijn dan:
 • 25.317 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste
 • 27.438 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap
 • 37.974 euro, te verhogen met 2.123 euro per persoon ten laste, voor alle andere gevallen.

Je hebt een ondertekend huurcontract en de maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) voor een zelfstandige woning mag niet hoger zijn dan 611,93 euro. Daar mag  je 20% bijtellen per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), tot een maximale verhoging van 50% (max. bereikt vanaf 3 personen). Opgelet: wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

De nieuwe huurwoning mag geen gesubsidieerde sociale woning zijn.

Je bent verplicht je binnen de 9 maanden na uw aanvraag voor de huursubsidie in te schrijven op de wachtlijst van de sociale huisvestingsmaatschappij CNUZ én het sociaal verhuurkantoor WoonregT.

Procedure

De aanvraag moet gebeuren binnen de 9 maanden na de aanvangsdatum van uw huurcontract.

Ga voor meer informatie en hulp bij de aanvraag langs bij het Wooninfopunt Tienen.

Het recht op de huursubsidie ontstaat op de startdatum van het huurcontract. Je dient de aanvraag dus best zo snel mogelijk in na uw verhuis, want de regelgeving bepaalt dat er op aanvraagdatum tot maximaal 2 maand wordt teruggegaan. Wacht je langer, dan zal uw recht op huursubsidie pas later ontstaan.

Je bezorgt een volledig ingevuld formulier 'Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning' aan de afdeling 'Tegemoetkomingen' van Wonen-Vlaanderen.

Wonen-Vlaanderen controleert uw aanvraag, hiervan krijg je binnen de maand schriftelijk bevestiging. Vanaf de datum waarop uw aanvraag als volledig wordt beschouwd, heeft Wonen-Vlaanderen drie maanden de tijd om een beslissing te nemen.

In het kader van de aanvraag voor een huursubsidie zal de woning waar u naar verhuisd bent altijd gecontroleerd worden door Wonen-Vlaanderen.

Meebrengen

 • Het nieuwe huurcontract.
 • Het laatst beschikbare aanslagbiljet personenbelasting.

Indien van toepassing:

 • Besluit ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van de verlaten woning.
 • Attest installatiepremie van het OCMW.
 • Het attest erkenning van een ernstige handicap van minstens 66% of gelijkwaardig of andere documenten die de handicap bewijzen.
 • Bewijs van ontvangen kinderbijslag voor meerderjarige kinderen.
 • Bewijs van het verworven inkomen uit het buitenland of internationale instelling.

 

 

Bedrag

De huursubsidie bestaat uit 2 delen.

De eenmalige installatiepremie, de 'verhuispremie' bedraagt 3 keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie. Uitzondering: als je als dakloze of thuisloze een installatiepremie van het OCMW hebt gekregen voor de ingebruikname van je nieuwe woning, kan je geen extra installatiepremie meer krijgen.

De huursubsidie bedraagt 75% van de maximale huurprijs (referentiehuurprijs) verminderd met 1/55 van uw gezamenlijk jaarinkomen (eigen bijdrage). De maandelijkse huursubsidie bedraagt maximum 151 euro. Dat bedrag wordt verhoogd met 25,17 euro per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste.

Uitzonderingen

Je kan de huursubsidie niet combineren met de huurpremie (tegemoetkoming voor mensen die al minstens 4 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan):

 • wie in aanmerking komt voor zowel de huurpremie als de huursubsidie, en beide tegemoetkomingen wil aanvragen, zal enkel de huurpremie krijgen;
 • als je al een huurpremie krijgt, dan kan je geen huursubsidie aanvragen;
 • als je al een huursubsidie krijgt en je vraagt een huurpremie aan, dan wordt de huursubsidie stopgezet van zodra je de huurpremie ontvangt.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 2 februari 2007: instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders.

Contact