Ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring

Indien uit het technisch verslag van een woningonderzoek blijkt dat een huurwoning niet voldoet aan de minimale normen en vereisten van stabiliteit, bouwfysica, veiligheid en minimaal comfort, dan kan de burgemeester beslissen om de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar te verklaren.

Voorwaarden

Een woning is

 • ongeschikt als ze minstens één gebrek van categorie II heeft;
 • ongeschikt en onbewoonbaar als ze minstens een gebrek van categorie III heeft.

Procedure

Als eigenaar van een ongeschikte of onbewoonbare woning is het de bedoeling dat je de woning zo snel mogelijk weer in orde brengt en sancties vermijdt:

 • Een woning die ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard komt terecht op de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO). Voor woningen die op de inventaris staan zal de houder van het zakelijk recht een Vlaamse en gemeentelijke heffing moeten betalen. De Vlaamse heffing is verschuldigd zodra de woning 1 jaar op de inventaris staat, tenzij de inventarisbeheerder een vrijstelling of opschorting heeft toegekend.
 • Zolang de woning op de inventaris staat, rust er ook een recht van voorkoop op.
 • Onder bepaalde voorwaarden kan er een sociaal beheersrecht op uw woning worden ingesteld.
 • Het verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen van een ongeschikte of onbewoonbare woning is strafbaar. De verhuurder kan gestraft worden met een geldboete en/of gevangenisstraf.
 • De huurder kan bij de vrederechter een verminderde huurprijs afdwingen of een deel van de huurgelden terugvorderen. Het lopende huurcontract kan ook nietig worden verklaard.
 • Als de burgemeester heeft geoordeeld dat de woning niet meer kan worden bewoond, moet de bewoner de woning verlaten en (eventueel tijdelijk) verhuizen naar een andere woning:
  • Bij een eventuele herhuisvesting van de huurder kan de verhuurder opdraaien voor de kosten.
  • In sommige gevallen heeft de bewoner recht op voorrang voor sociale huisvesting of op een tegemoetkoming in de huurprijs.

ls de eigenaar de gebreken aan de woning heeft hersteld, moet die dat melden aan de gemeente. Een woningcontroleur voert dan een nieuw onderzoek uit. Als blijkt dat de gebreken voldoende zijn hersteld (en er ook geen nieuwe gebreken van categorie II of III zijn), zal de burgemeester een conformiteitsattest uitreiken dat 10 jaar geldig blijft. 

Als de woning gesloopt werd of een andere bestemming kreeg, vraagt de eigenaar aan de gemeente om een opheffingsbesluit op te maken.

Meebrengen

 

Bedrag

Vanaf aanslagjaar 2021 wordt een te indexeren basisbedrag van 1.100 euro vermenigvuldigd met het aantal jaren dat de woning op de lijst voorkomt. Voor aanslagjaar 2023 is dit geïndexeerd tarief 1.250 euro.

Formule

B * (P + 1)

De basis van deze formule wordt gevormd door:

 • B = het geïndexeerd basisbedrag, (afgerond naar het eerstvolgende natuurlijk getal)
 • P= het aantal periodes van 12 maanden dat de woning zonder onderbreking opgenomen is in de inventaris. Deze factor kan niet hoger zijn dan 4.

Deze heffing is verschuldigd bij elke verjaardag van de inventarisatie en bedraagt:

 • na 1 jaar: basisbedrag x 2 dus 2.500 euro
 • na 2 jaar: basisbedrag x 3 dus 3.750 euro
 • ...

De stad Tienen heft jaarlijks 200 opcentiemen op degewestelijke heffing.
In bepaalde gevallen kan je van de heffing worden vrijgesteld of kan de heffing worden opgeschort.

Uitzonderingen

Waarschuwingsprocedure

Sinds 1 januari 2021 kan de gemeente bij de melding van problemen en gebreken in een woning kiezen voor de waarschuwingsprocedure in plaats van de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid. Bij de waarschuwingsprocedure zal de gemeente een bemiddelende rol opnemen tussen de huurder en verhuurder en proberen om tot een snel herstel van de gebreken in de woning te komen. De keuze voor deze procedure is afhankelijk van de kans op succes (bv. als de gebreken snel te herstellen zijn).

Nieuwe Gemeentewet

In noodsituaties gaat de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring niet snel genoeg. In situaties waarbij de veiligheid of de gezondheid van bewoners, omwonenden of passanten in acuut gevaar is, kan de burgemeester snel optreden.

De burgemeester kan in toepassing van artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet alle maatregelen nemen die hij/zij noodzakelijk acht, bijvoorbeeld een bevel tot ontruiming, een bevel om muren te stutten of een onbewoonbaarverklaring, zolang die maatregelen in verhouding staan tot de risico’s.

Regelgeving

Contact