Privacyverklaring

 1. Bescherming van persoonsgegevens
 2. Tot wie kan je je richten met vragen?
 3. Voor welke doeleinden worden je gegevens verwerkt?
 4. Welke personen of categorieën van personen kunnen je gegevens ‘ontvangen’ (inkijken, aanpassen, beheren)?
 5. Hoe worden je persoonsgegevens ingezameld?
 6. Hoe lang worden je gegevens bewaard?
 7. Wat zijn je rechten?
 8. Recht op intrekken toestemming
 9. Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
 10. Op basis waarvan mogen wij je gegevens verwerken?

 


 

1. Bescherming van persoonsgegevens

Het IGS Best Wonen tussen Zoet en Zout hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met passende zorg. Hieronder geven we graag meer uitleg over hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze burgers omspringen. Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG/GDPR). Het privacybeleid van ons bestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van de stad Tienen, de stad Zoutleeuw en de gemeente Geetbets.

 

2. Tot wie kun je je richten met vragen?

Het stadsbestuur (Grote Markt 27, 3300 Tienen / Aen den Hoorn 1, 3440 Zoutleeuw / Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets) is de verwerkingsverantwoordelijke. De individuele ambtenaar die jouw persoonsgegevens verwerkt, wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kan je terecht bij de algemeen directeur via het e-mailadres patricia.willems@tienen.be voor Tienen; secretaris@zoutleeuw.be voor Zoutleeuw; hs@geetbets.be voor Geetbets, en/of bij onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres gdpr@tienen.be voor Tienen; privacy@zoutleeuw.be voor Zoutleeuw; privacy@geetbets.be voor Geetbets.

 

3. Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt?

Het IGS Best Wonen tussen Zoet en Zout verwerkt je persoonsgegevens om de dienstverlening voor de stad of gemeente te kunnen uitvoeren.

Het IGS verwerkt je gegevens niet voor commerciële doeleinden. Evenmin gebruikt het IGS je gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat jij hiervoor je toestemming geeft.

Het is mogelijk dat je gegevens worden verwerkt via automatische besluitvorming. Dit gebeurt dan enkel in het kader van goedgekeurde wetgeving / gemeentelijke reglementen.

 

4. Welke personen of categorieën van personen kunnen jouw gegevens ‘ontvangen’ (bv. inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van het IGS hebben toegang tot je gegevens, voor zover zij die nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

Voor het uitvoeren van bepaalde taken doet het IGS een beroep op ‘verwerkers’. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van het IGS persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van deze externe partijen zijn:

 • ICT-bedrijven waar het bestuur mee samenwerkt;
 • intercommunales die personeelsleden ter beschikking stellen om het gemeentelijke beleid te helpen uitvoeren (bv. voor GIS toepassingen);

Deze opsomming is niet limitatief.

Het lokale bestuur stelt met deze verwerkers een ‘verwerkersovereenkomst’ op.

 

5. Hoe worden jouw persoonsgegevens ingezameld?

Wij kunnen rechtstreeks bij jou de gegevens opvragen, of wij verkrijgen jouw gegevens via andere overheden. Onze besturen zijn aangesloten bij de nodige machtigingen van de sectorale comités van de voormalige privacycommissie (nu gegevensbeschermingsautoriteit) om aan gegevensdeling te mogen doen, in het kader van eGovernment, en om te voldoen aan het principe ‘only once’. Zo heeft de stad en het IGS bv. toegang tot het Rijksregister.

Voor toekomstige gegevensuitwisselingen met andere overheden zullen onze steden protocollen afsluiten, zoals voorgeschreven door het AVG-decreet.

 

6. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

Je gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

 

7. Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om inzage te krijgen in de gegevens die wij over jou verwerken. Hiervoor kun je contact opnemen met de algemeen directeur via het e-mailadres patricia.willems@tienen.be voor Tienen; secretaris@zoutleeuw.be voor Zoutleeuw; hs@geetbets.be voor Geetbets, en/of bij onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres gdpr@tienen.be voor Tienen; privacy@zoutleeuw.be voor Zoutleeuw; privacy@geetbets.be voor Geetbets. Het bestuur houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij.

Je hebt ook het recht om:

 • gegevens over jou te (laten) verbeteren (rectificatie);
 • je gegevens te (laten) wissen;
 • de verwerking van je gegevens te doen beperken;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens;
 • je gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

Recht op intrekken toestemming

Je hebt steeds het recht om je toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin je je toestemming hebt verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als je het niet eens bent met de verwerking van je gegevens, of je hebt inbreuken vastgesteld, dan kun je je richten tot een bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor België is dat: 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

8. Rechtsgrond voor de verwerking van je gegevens

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan jouw persoonsgegevens mogen verwerkt worden. Eén mogelijke rechtsgrond is een wettelijke verplichting. Vele taken van het IGS zijn bepaald in wetgeving, bv.:

 • het bijhouden van het leegstandsregister;
 • het bijhouden van het register verwaarlozing;
 • dienstverlening naar de burger toe, bv. hulp bij het invullen van premie aanvragen;

Deze opsomming is niet limitatief.

Indien het IGS op basis van een wettelijke verplichting jouw gegevens verwerkt, is er geen toestemming nodig. Je wordt op het moment van het verwerken (inzamelen) van je gegevens hierover ingelicht.

Andere mogelijke rechtsgronden zijn het uitoefenen van een taak van algemeen belang of de uitvoering van een contract.

Indien het IGS op basis van een taak van algemeen belang of een contract jouw gegevens verwerkt, is er geen toestemming nodig. Je wordt op het moment van het verwerken (inzamelen) van je gegevens hierover ingelicht.

Indien jouw toestemming nodig is om een verwerking van jouw persoonsgegevens uit te voeren, zal je toestemming worden gevraagd via een actieve handeling door jou. Bv.: op de formulieren van de website zal je actief moeten aanduiden dat je akkoord gaat met de aangeboden verwerkingen. Op papieren formulieren is eveneens voorzien dat je actief aanduidt akkoord te gaan met de verwerkingen.

Bij elke inzameling van persoonsgegevens wordt duidelijk gemaakt waarvoor (het doeleinde) je gegevens worden opgevraagd.

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt het IGS bij in haar register van verwerkingsactiviteiten. Dit register vormt een bestuursdocument onderworpen aan de wettelijke regels van openbaarheid.