Vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige gebouwen

Je kan vermindering krijgen van de onroerende voorheffing voor een energiezuinige woning of ander gebouw. Het E-peil bepaalt of een gebouw energiezuinig is of niet. Het E-peil van een gebouw wordt vastgelegd in een certificaat, het EPC.

 

Voorwaarden

De vermindering kan toegekend worden voor een nieuwbouw of voor verbouwingen die gelijkgesteld worden met een nieuwbouw. Gelijkgesteld met een nieuwbouw zijn de volgende categorieën:

 • gebouwen die herbouwd werden na volledige afbraak;
 • casco verbouwing met een beschermd volume dat groter is dan 3.000 m³;
 • een verbouwing waarbij er een deel aan een gebouw toegevoegd is dat een apart perceelnummer met een apart kadastraal inkomen heeft gekregen. In dit geval geldt het E-peil enkele voor het nieuw bijgebouwd deel en kan de vermindering daar ook alleen voor toegekend worden.

De vermindering kan toegekend worden na ingrijpende energetische renovatie van een gebouw.  Wat een ingrijpende renovatie is, wordt wettelijk vastgelegd in het Energiebesluit. Sinds 01/03/2017 is de definitie van “ingrijpend energetische renovatie” daarin gewijzigd en moet u dus aan andere voorwaarden voldoen.

 • Voor aanvragen tot 01/03/2017 : een renovatie waarbij

  • de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen
  • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling betreft;

 • Voor aanvragen vanaf 01/03/2017 :

  • een functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³
  • of een renovatie waarbij
   • minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen 
   • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling, gedeeltelijke herbouw of herbouw betreft.

Procedure

De vermindering wordt automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. Je moet er dus zelf niets voor doen.

Als u meent dat de vermindering ten onrechte niet toegekend werd op uw aanslagbiljet, kan u bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Stuur dan zeker een kopie van uw EPC en een kopie van de ontvangstmelding van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning mee.

De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd bepaald. Deze datum is vermeld onderaan het EPC. Als de woning van eigenaar verandert, dan kan ook de nieuwe eigenaar voor de rest van de termijn de vermindering genieten.

 

 

Bedrag

De vermindering is altijd een percentage van de onroerende voorheffing gedurende een aantal jaar. Drie factoren bepalen hoe groot de vermindering is en hoe lang ze toegekend blijft:

 • wanneer werd de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd?
 • gaat het over een nieuwbouw (of gelijkgesteld) of over een ingrijpende energetische renovatie?
 • hoeveel bedraagt het E-peil op 1 januari van het aanslagjaar? 

  Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw. Alleen het oorspronkelijk toegekende E-peil is bepalend voor de vermindering. Als u na de vaststelling van het E-peil nog extra energiezuinige maatregelen neemt om een lager E-peil te bekomen, heeft dat geen invloed meer op de toekenning van de vermindering.

 

Een overzicht:

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning

Periode

Vermindering

Max. E-peil bij nieuwbouw of gelijkgesteld

Max. E-peil na ingrijpende energetische renovatie

voor 01-01-2013

10 jaar

20 %

woningen: E60

niet van toepassing

andere gebouwen: E70

40 %

E40

tussen 01-01-2013 en 31-12-2013

5 jaar

50 %

E50

100 %

E30

tussen 01-01-2014 en 31-12-2015

5 jaar

50 %

E40

100 %

E30

tussen 01-01-2016 en 30-09-2016

5 jaar

50 %

E30

100 %

E20

vanaf 01-10-2016

5 jaar

50 %

E30

E90

100 %

E20

E60

 

Als de woning van eigenaar verandert, dan kan ook de nieuwe eigenaar voor de rest van de termijn de vermindering genieten.

Voorbeeld: Het EPC werd uitgereikt op 10/06/2014. De vermindering werd voor de eerste keer toegekend op het aanslagbiljet van 2015.

Voorbeeld: X verkrijgt in 2009 een E-peil van E60 voor zijn woning. Vanaf aanslagjaar 2010 tot en met aanslagjaar 2019 krijgt hij voor deze woning een vermindering van de onroerende voorheffing van 20%. In 2015 verkoopt X de woning aan Y. Y zal de vermindering van de onroerende voorheffing van 20% verder kunnen genieten voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019.

Contact