Verzekering gewaarborgd wonen

De gratis verzekering gewaarborgd wonen voorziet in een dekking voor wie zijn hypothecaire lening niet meer kan afbetalen wegens onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De verzekering loopt over een periode van 10 jaar. De Vlaamse overheid betaalt de premie voor de verzekering.

Voorwaarden

 • minimum 50.000 euro lenen voor bouw, koop, koop en renovatie of renovatie van de enige woning ofwel minimum 25.000 euro lenen voor de renovatie van de enige woning;
 • de woning moet gelegen zijn in het Vlaamse gewest en een maximale geschatte verkoopwaarde hebben van 379 240 euro;
 • de aanvrager moet volledig arbeidsgeschikt zijn op het tijdstip van de aanvraag, een beroepsactiviteit uitoefenen en in de 12 maanden die de aanvraag voorafgaan ononderbroken gewerkt hebben;
 • je mag  de verzekeringsaanvraag pas doen nadat de eerste of de enige kapitaalsopname (= geldopname) van jouw hypothecaire lening heeft plaatsgevonden.
 • de aanvrager mag nog niet genoten hebben van een verzekering gewaarborgd wonen waarvan de premie werd betaald door het Vlaamse gewest.

Procedure

Je moet de Verzekering Gewaarborgd Wonen digitaal aanvragen via het formulierenloket.

 • Je moet de aanvraag doen binnen het jaar na de eerste of enige kapitaalsopname van je lening.
 • Je krijgt een ontvangstmelding van het Vlaams Woningfonds.
 • Het Vlaams Woningfonds kijkt na of uw aanvraag volledig is en alle nodige documenten bevat. Is dat niet zo, dan zal men je per mail (of per brief als je daar expliciet om vraagt) de ontbrekende documenten vragen.
 • Zodra het dossier volledig is, volgt een beslissing binnen de 90 dagen.

Als je tot de verzekering wordt toegelaten, dan ben je voor 10 jaar verzekerd vanaf de datum waarop het Vlaams Woningfonds je aanvraag heeft ontvangen. Je krijgt van de verzekeraar een polis toegestuurd. Daarin staat uitgelegd wat je moet doen als je onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Bewaar dit document dus zorgvuldig.

Bedrag

Het bedrag dat je ontvangt wanneer je werkloos of arbeidsongeschikt wordt is afhankelijk van

 • het inkomensverlies
 • de maandelijkse afbetaling
 • de duur van de werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

De tegemoetkoming bedraagt:

 • maximaal 500 euro per maand
 • en uitzonderlijk 600 euro per maand voor mensen die een nieuwe woning bouwen met een energiepeil lager dan E70 en een belastbaar inkomen onder deze inkomensgrenzen:
  • 51.990 euro voor een alleenstaande
  • 74.270 euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 4.150 euro per persoon ten laste
  • 74.270 euro voor een alleenstaande persoon met een persoon te laste, te verhogen met 4.160 euro per bijkomende persoon ten laste.

Het bedrag vermindert naarmate men langer een tegemoetkoming krijgt.

Regelgeving

De tegemoetkoming wordt maandelijks rechtstreeks aan de kredietinstelling uitbetaald.

Je kunt maximaal 36 maanden een tussenkomst krijgen. Als er een onderbreking zit in de periode van de werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, dan worden de verschillende periodes opgeteld.

Bij onvrijwillige werkloosheid heb je recht op de tegemoetkomingen gedurende maximaal 18 opeenvolgende maanden. Om in aanmerking te komen voor een volgende periode van tegemoetkomingen, moet je opnieuw minimaal 3 maanden voltijds of deeltijds gewerkt hebben.

De einddatum van de verzekeringspolis heeft geen effect op de periode van tegemoetkoming. Dat zijn twee afzonderlijke termijnen. Zo lang de verzekeringstermijn loopt (maximum 10 jaar), kan je de tegemoetkoming aanvragen, maar het is perfect mogelijk dat je de maandelijkse tegemoetkoming nog ontvangt wanneer de einddatum van de polis is verstreken, zolang er aan de voorwaarden is voldaan.

Contact