Verzekering gewaarborgd wonen

De verzekering gewaarborgd wonen voorziet in een dekking voor wie zijn hypothecaire lening niet meer kan afbetalen wegens onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. De verzekering loopt over een periode van 10 jaar. De Vlaamse overheid betaalt de premie voor de verzekering.

Voorwaarden

  • minimum 50.000 euro lenen voor bouw, koop of koop en renovatie van de enige woning ofwel minimum 25.000 euro lenen voor de renovatie van de enige woning;
  • de woning moet gelegen zijn in het Vlaamse gewest en een maximale geschatte verkoopwaarde hebben van 336.790,00 euro (van toepassing in Tienen);
  • de aanvrager moet volledig arbeidsgeschikt zijn, een beroepsactiviteit uitoefenen en in de 12 maanden die de aanvraag voorafgaan ononderbroken gewerkt hebben;
  • de eerste kapitaalsopname mag niet dateren van meer dan 1 jaar voor de aanvraag;
  • de aanvrager mag nog niet genoten hebben van een verzekering gewaarborgd wonen waarvan de premie werd betaald door het Vlaamse gewest.

Procedure

De aanvraag kan gebeuren vanaf het ogenblik dat de ontlener(s) of één van beide ontleners aan alle toetredingsvoorwaarden met betrekking tot deze verzekering voldoet. Het aanvraagformulier is beschikbaar op https://wonenvlaanderen.be/sites/wvl/files/wysiwyg/aanvraagformulier_vgw_2022_0.pdf

Vanaf de aanvraag geldt er telkens een wachtperiode van 3 maanden. Je kan pas een tegemoetkoming in de aflossing van je lening krijgen, als je kan aantonen dat je minimaal 3 maanden ononderbroken arbeidsongeschikt of onvrijwillig en volledig werkloos bent.

Bedrag

De tegemoetkoming wordt maximaal 36 maanden uitgekeerd in het geval van arbeidsongeschiktheid en maximaal 18 opeenvolgende maanden in het geval van onvrijwillige werkloosheid. Die tegemoetkoming bedraagt nooit meer dan het actuele inkomensverlies en is beperkt tot 500 euro per maand. Dat bedrag wordt verhoogd tot maximaal 600 euro per maand als de lening betrekking heeft op de bouw van een woning waarvan het primair energieverbruik lager is of gelijk is aan E70 en de aanvrager tevens voldoet aan volgende inkomensgrenzen:

  • ten hoogste 46.170 euro voor een alleenstaande;
  • ten hoogste 65.960 euro voor een alleenstaande met PTL te verhogen met 3.700 euro per PTL vanaf de tweede PTL

Contact